Over LFCV

LFCV 2013 De Landelijke Federatie van Chinese Vrouwenverenigingen (LFCV) is een Chinese koepelvereniging van alle Chinese vrouwenverenigingen in Nederland. Het werd in het jaar 2000 opgericht. Op 21 juni 2010 werd het 10-jarige jubileum van de vereniging gevierd. Vrijwel elke grote stad van Nederland heeft een Chinese vrouwenvereniging. Ze organiseert symposia, lezingen, informatiebijeenkomsten en cursussen voor Nederlandse vrouwen van Chinese afkomst. Ook vieren ze gezamenlijk Chinees nieuwjaar en Internationale Vrouwendag. In de afgelopen jaren heeft het LFCV zeer veel bereikt. De LFCV heeft zich sterk ingezet om de emancipatie van vrouwen te bevorderen. Daarbij is het accent gelegd op het stimuleren van meer economische zelfstandigheid en bijvoorbeeld het vinden van een passende baan. Ook is door middel van trainingen gewerkt aan de bevordering van de maatschappelijke participatie van vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevinden. De LFCV heeft zich voorts ingespannen om voorlichting te geven over inburgeringcursussen aan vrouwen uit de achterban. Met nadruk werd er op gewezen, dat deze cursussen van groot belang zijn om te kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten in de Nederlandse samenleving. Een succesvol project waaraan de LFCV ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd, betrof het programma Maatschappelijke Participatie van oudere Chinese vrouwen. Dit project was erop gericht om meer Chinese vrouwen in het Nederlandse vrijwilligerswerk te krijgen. Om dit te bereiken werd een cursus voor intermediairs opgezet. Uiteindelijk zijn 80 intermediairs opgeleid, van wie een groot aantal verbonden is aan de LFCV. Als onderdeel van dit programma heeft de LFCV een grote groep vrouwen gemotiveerd om mee te doen aan de nationale vrijwilligersdagen. Het project Meldpunt was erop gericht om personen die problemen ondervonden op het terrein van huiselijk geweld en sociale verzekeringen bij te staan. Het is slechts een greep uit het grote aantal initiatieven en activiteiten waaraan de LFCV een bijdrage heeft geleverd. Daarnaast is ook gewerkt aan andere activiteiten, zoals het programma 1001 Kracht, voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen of discussiebijeenkomsten rond het thema homo-emancipatie. Het moge duidelijk zijn, dat de LFCV in de afgelopen jaren op een groot aantal terreinen actief is geweest en zich krachtig heeft ingespannen om de positie van Chinese vrouwen in de Nederlandse samenleving te verstevigen. Daarmee heeft zij haar bestaansrecht volledig waargemaakt. Het LFCV bestuur spreekt uit dat het de komende jaren nog veel werk zal verrichten dat de Chinese vrouwen ten goede zal komen. funvhui